Regulamin świadczenia usług z dnia 24.03.2020 r.


Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.pracazdalna.edu.pl zwany dalej Administratorem oraz zasady korzystania z serwisu www.pracazdalna.edu.pl, zwanego dalej Serwisem, jak również Politykę Prywatności przyjętą dla ochrony gromadzonych przez Serwis danych osobowych.


§ 1 DEFINICJE

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest firma Mariosoft - Mariusz Śliwiński z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, ul. Witosa 11b/21, NIP: 8781572645, REGON: 385923108

Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług serwisu pracazdalna.edu.pl
Usługa – usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy.
Konto – wydzielona część Serwisu dostępna dla Usługobiorcy.
Dostęp – wykupione przez Usługobiorcę na określony czas prawo do korzystania z usług Administratora.
Polityka Prywatności – zasady określające zespół działań mających na celu zapewnienie ochrony wszelkim danym osobowym, które gromadzone są w Serwisie.


§ 2 ZAKŁADANIE KONTA

Dostęp do wydzielonej części Serwisu uzyskuje się poprzez utworzenie Konta. Założenie Konta w serwisie pracazdalna.edu.pl jest bezpłatne. W celu założenia Konta, Usługobiorca wypełnia formularz niezbędny do założenia Konta. Na wskazany przy rejestracji adres e-mail system wysyła potwierdzenie założenia Konta w serwisie www.pracazdalna.edu.pl. Po poprawnym zarejestrowaniu, Usługobiorca może w pełni korzystać z Konta bezpłatnie przez 30 dni. Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej część tegoż Regulaminu.


§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

W chwili założenia Konta Usługobiorca otrzymuje nieodpłatnie 30 dni dostępu do wydzielonej części serwisu, w celu zapoznania się z funkcjonalnością Serwisu. Po tym okresie, chcąc dalej korzystać z Konta, Usługobiorca będzie musiał wykupić Usługę. Brak wykupinia Usługi po 30 dniach, spowoduje najpierw wyłączenie części funkcjonalności Konta, a po upływie kolejnych 30 dni, jego usunięcie. Wykupienie usługi oferowanej przez Serwis oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Opłata za usługę wynosi 200 zł na rok, licząc od dnia, do którego konto jest aktywne.

§ 4 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Usługobiorcy.
Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii.
Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.


§ 5 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi, jeżeli:
    - na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.
    - Usługobiorca nie uiści opłaty za usługę w właściwym terminie.


§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

W odniesieniu do danych Usługobiorcy, które są zbierane na etapie zakładania Konta, a także podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, Administrator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca zapewnia prywatność danych zgromadzonych w Koncie Usługobiorcy.
Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji swoich danych osobowych w dowolnym czasie. Zgromadzone dane osobowe Usługobiorcy nie będą udostępniane innym firmom ani osobom.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

Powrót do strony głównej